Declarations

DECLARATION

a 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 41. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében meghatározott termék (a továbbiakban: üzemanyag) nem hatósági áras termék, amennyiben azt üzemanyagtöltő állomáson a többi nyilvánosan elérhető kútfejtől - amennyiben az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője a kútfej közvetlen környezetének műszaki kialakításával biztosítja - elkülönített - legalább 80 liter/perc feletti átfolyási (töltési) sebességű - kútfejen értékesítik, és

a) -

b) olyan magyar rendszámú jármű töltésének céljából értékesítik, amely nem minősül a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet szerinti motorkerékpárnak, quadnak, segédmotoros kerékpárnak, motoros triciklinek és mopedautónak, továbbá a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti személygépkocsinak, 7,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsinak.

(1a) Az üzemanyag nem hatósági áras termék, ha azt külföldi rendszámú jármű töltésének céljából értékesítik.

(1b) Az (1a) bekezdéstől eltérően hatósági áras üzemanyaggal tölthető a külföldi rendszámú gépjármű, ha a külföldi rendszámú gépjármű államjelzése szerinti országban az üzemanyag hatósági áras termék, és a külpolitikáért felelős miniszter rendeletben megállapítja, hogy ezen országban a magyar rendszámú gépjármű - a hatósági ár mértékét ide nem értve - legfeljebb a magyar szabályozás szerinti korlátozásokkal, hatósági áras üzemanyaggal tölthető.

(2) Kizárólag az (1) bekezdés szerinti kútfejen szolgálható ki üzemanyag az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott gépjármű részére.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó a magyar okmányokkal rendelkező, 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti traktor vagy mezőgazdasági erőgép üzemanyaggal történő kiszolgálására.

(4) Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője az (1) bekezdés szerinti értékesítés esetén legalább az értékesítés időpontjára vonatkozó (6) bekezdés szerinti árat elérő kiskereskedelmi árat köteles alkalmazni.

(5) Amennyiben az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője az (1) bekezdés szerint értékesített üzemanyagot a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet] 1. §-a szerinti áron szerezte be,

a) az értékesítés hónapját követő hónap 5. napjáig bevallást küld a beszállítónak és az állami adó- és vámhatóságnak az értékesítés hónapjában az (1) bekezdés szerint nem hatósági áron értékesített, de az 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet szerinti hatósági áron beszerzett üzemanyagok mennyiségéről napi bontásban;

b) az 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet szerinti hatósági ár és az üzemanyagtöltő állomás által megvalósított értékesítés időpontjára vonatkozó (6) bekezdés szerinti ár közötti, a bevallásban megállapított mennyiség figyelembevételével meghatározott különbözetet az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője az értékesítés hónapját követő hónap 15. napjáig köteles megfizetni a beszállítónak.

(6) Az 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet szerinti hatósági áron történő értékesítés esetén a beszállító köteles folyamatosan tájékoztatást adni az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője számára arról a nagykereskedelmi árról, melyet hatósági ár hiányában alkalmazna.

1/A. § (1) Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője vagy annak képviselője az 1. § (1a) és (1b) bekezdésben meghatározott szabály érvényesítése érdekében, amennyiben a gépjármű honossága kétséget kizáróan nem állapítható meg, felhívja a vásárlót a gépjármű honosságának okirattal történő hitelt érdemlő igazolására.

(2) Ha a gépjármű honossága okirattal hitelt érdemlően nem igazolható, az üzemanyag csak nem hatósági áron értékesíthető.

1/B. § (1) Az üzemanyag hatósági áras egységárát az üzemanyagtöltő állomás területén vagy más arra alkalmas helyen (oszlopon vagy táblán) fel kell tüntetni, olyan magasságban és méretben, hogy az a közlekedési útvonalról jól olvasható legyen.

(2) Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője gondoskodik arról, hogy a kútoszlop környezetében, az üzemanyagtöltő állomást kiszolgáló kereskedelmi egység bejáratánál, valamint a pénztárnál a vásárló magyar és angol nyelven jól látható módon tájékoztatást kapjon arról, hogy

a) a magyar és az 1. § (1b) bekezdés szerinti rendszámú gépjárművet töltő az (1) bekezdés szerinti terméket az ott használt megnevezéssel hatósági áron vásárolhat;

b) a nem magyar és nem az 1. § (1b) bekezdés szerinti rendszámú gépjárművet töltő az (1) bekezdés szerinti terméket az ott használt megnevezéssel nem hatósági (piaci) áron vásárolhat, amely megegyezik a kútoszlop kijelzőjén alkalmazott árral.

(3) A kútoszlop kijelzőjén az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője a nem hatósági árat alkalmazza.

2. § (1) Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 16. §-ától és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzi az e kormányrendelet szerinti kötelezettségek megtartását.

(2) Ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az (1) bekezdés szerinti ellenőrzése során megállapítja az e kormányrendelet szerinti kötelezettségek megsértését, 6 000 000 forinttól 15 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki. A jogkövetkezmény azonos napon több, egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.

(3) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15. napon belül kell megfizetni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalos honlapján közzétett számlaszámra.

(4) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

2/A. § Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy az 1. § (1b) bekezdés szerinti országok listáját rendeletben állapítsa meg.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 14. napon lép hatályba.

3/A. § -

4. § -

5. § -

More information:
Magyar Közlöny PDF link